Koata - R

Dne 27.6. 2011 se nám narodila nádherná koátka.


 

CH. Jakub De Rotte Rag, CZ

 

Nelly Czech Star. CZ

 

DĚTIČKY

JMÉNO

TYP

ZBARVENÍ

POHLAVÍ

RINGO CZECH STAR.CZ

RAG n 04

SEAL MITTED

KOCOUR

RITTA CZECH STAR.CZ

RAG a

BLUE COLUR POINT

KOČKA

ROSIE CZECH STAR.CZ

RAG n

SEAL COLUR POINT

KOČKA

RENIE CZECH STAR.CZ

RAG n 04

SEAL MITTED

KOČKA

RACHEL CZECH STAR.CZ

RAG a

BLUE COLUR POINT

KOČKA

 

 

RENIE CZECH STAR.CZ

 

RACHEL CZECH STAR.CZ

 

 

 

 

RITTA CZECH STAR.CZ

ROSIE CZECH STAR.CZ

     

RINGO CZECH STAR.CZ

    

Zpět